RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA UCZESTNIKÓW REJSÓW – RODO

 1. Administratorem danych osobowych uczestników rejsów rekreacyjnych jest Wiwaldi Junior Spółka z o.o. z siedzibą ul. Złota 61/100; 00-819 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000269463, posiadająca nr NIP: 5782958664, nr REGON: 280170788 o kapitale zakładowym w wysokości: 5.841.000,00 zł.
 2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych u Administratora można kontaktować się pod adresem:
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
 4. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy przewozu – rejsu rekreacyjnego;
 5. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w zakresie rozliczania płatności oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także archiwizacji dokumentacji podatkowej;
 6. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów lub usług, dochodzeniem roszczeń, jak również zapewnieniem bezpieczeństwa na statku;
 7. na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody wyrażonej przez uczestnika rejsu rekreacyjnego.
 8. Dane osobowe uczestnika rejsu będą przechowywane:
 9. przez okres trwania umowy przewozu – rejsu rekreacyjnego,
 10. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia,
 11. do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z obowiązkami podatkowymi i kontrolnymi (nie dłużej niż 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane zdarzenie miało miejsce),
 12. po zakończeniu umowy przewozu – rejsu rekreacyjnego przez okres związany z przedawnieniem roszczeń (nie dłużej niż 1 rok od dnia odbycia rejsu lub dnia w którym rejs miał się odbyć),
 13. w przypadku zapisów z monitoringu – przez okres 3 miesięcy.
 14. Uczestnik rejsu rekreacyjnego ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne celem zakupu biletu i zawarcia umowy przewozu – rejsu rekreacyjnego za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej. Brak podania danych osobowych uniemożliwi elektroniczny zakup biletu i zawarcie umowy.

 

pliki cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.